Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Сучасні парадигми економічного та соціального розвитку?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов'язковими (подаються в тексті цифрою у квадратних дужках; література - у кінці статті. Наприклад, [7, с.25]). Обов'язковим є посилання в рубриці "Аналіз останніх досліджень і публікацій" та в тексті статті на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подаються українською мовою, а в дужках курсивом - мовою оригіналу). Список літератури має складатися із двох частин: 1) Література - джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українських стандартів бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. №147) наприклад: Хорошаєв Є. Фіскальне право країн Великої Вісімки: монографія / Є.С.Хорошаєв. - Ніжин : ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2012. - 342 с.; 2) References - ті самі джерела, але англійскою мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом АРА-2010, наприклад: Djankov S., Glaeser E. (2005). The New Comparative Economics. Journal of Comparative Economics, 31(4), 595-619.

Посилання на підручники, посібники публіцистичні статті є недоцільним. Назви праць (не менше 8) розташовуються в порядку цитування.

Під кожною табл. та рис. маэ бути зазначено джерело (Джерело: …).

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Стаття має бути структурована за такими еле­ме­н­тами: УДК; ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, посада (англійською мовою - вказувати тільки ту частину назви організації, що відноситься до поняття юридичної особи, не зазначати назви кафедри, лабораторії, іншого структурного підрозділу всередині організації; обов’язково вказуйте поштову адресу (з індексом) організації, де працює автор), особистий e-mail автора, назва статті, анотація, ключові слова (до п’яти) - ВСЕ окремими блоками українською, росій­ською та англійською мовами; JEL Classіfіcatіon; По­ста­но­в­ка про­бле­ми (опис проблеми, що аналізується, у за­га­ль­но­му ви­гля­ді та її зв’я­зок із ва­ж­ли­ви­ми на­у­ко­ви­ми чи прак­ти­ч­ни­ми за­вдан­ня­ми); Ана­ліз остан­ніх до­слі­джень і пу­б­лі­ка­цій (у яких за­по­ча­т­ко­ва­но розв’я­зан­ня про­бле­ми і на які спи­ра­єть­ся ав­тор; тут треба ви­ді­лити не­ви­рі­ше­ні ра­ні­ше ча­с­тини за­га­ль­ної про­бле­ми, ко­т­рим при­свя­чу­єть­ся озна­че­на стат­тя; у цій рубриці обов’язковим є посилання  (окремою групою) на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подаються українською, а в дужках - англійською мовою із зазначенням року видання праці); Мета стат­ті (має узгоджуватися з Анотацією); Основні результати дослідження (з по­вним обґрунтуванням отри­ма­них на­у­ко­вих ре­зуль­та­тів); Ви­сно­в­ки (підсумки до­слі­джен­ня, пропозиції автора і пе­р­с­пе­к­ти­ви по­да­ль­ших роз­ві­док у цьо­му на­пря­мі; висновки мають відповідати Меті та узгоджуватися з Анотацією); Література; References.
 2. Стаття повинна мати код УДК (розміщується на початку статті) і JEL Classіfіcatіon(розміщується під Keywords, кількість – від 1 до 5, в одному рядку. Наприклад: JEL ClassіfіcatіonC12, C14, C18). 

  Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули - у редакторі формул. Статтю не слід переобтяжувати графічним матеріалом і формулами. Таблиці та рисунки повинні містити англомовні мітки і пояснення.

  Усі автори повинні разом зі статтею представити наукову рецензію доктора наук із галузі, в рамках якої написана стаття. Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи.

 3. Загальний обсяг статті повинен становити від 11 до 13 сторінок (формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5 (списки літератури - через 1,0 інтервал); параметри сторінки (береги) –  2 см з усіх боків, абзацний відступ –1,25 см).
 4. У Довідці про автора треба вказати прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, посаду, наукову спеціальність (номер, назву), у рамках якої написана стаття (для аспірантів додатково – рік навчання, ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посаду, контакт. тел. наукового керівника), назву статті, а також точну поштову адресу (з поштовим індексом), куди надсилатиметься авторський примірник, контактні телефони, електронну скриньку (вона має містити прізвище автора), яка буде зазначена у журналі.

 5. На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписами авторів (у сканованому форматі), такого змісту:

  Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті „…”, засвідчую, що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату.
  Автор(и) гарантує, що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом.  
  Автор(и) гарантує, що стаття підготовлена спеціально для наукового фахового журналу „Економічний часопис-ХХІ”, ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань.
  Автор(и) надає право видавцю редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на будь-яку мову, видавати, а також поширювати статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Особисті дані, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Одночасноб використовуючи даний ресур особа автоматично дає згоду на збірб збереження й використання її персональних данних для забезпечення функціонування данного ресурсу відповідно до законодавства країни резиденства.