Сутність та принципи формування капіталу підприємства

Artem O. Ostrikov

Анотація


Розглянуто сутність капіталу підприємства та принципи його формування. Запропоновано власне трактування поняття "капітал". Виявлено напрямки формування капіталу.


Ключові слова


капітал; капітал підприємства; формування капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанов, И. Т. Основы финансового менеджмента [Текст] / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 477 с.

Бідник, О. І. Поняття капіталу підприємства та його еволюція [Електронний ресурс] / О. І. Бідник // Науковий вісник. – 2007. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_2/131_

Bidnyk_17_2.pdf. – 15.02.2013.

Біла, О. Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств [Текст] / О. Г. Біла // Фінанси України. – 2007. – № 4. – C. 112–119.

Бланк, И. А. Управление формированием капитала [Текст] / И. А. Бланк – К. : "Ника-Центр", 2008. – 656 с.

Брігхем, Є. Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст] / Є. Ф. Брігхем. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 560 с.

Мочерний, С. В. Економічна теорія [Текст] / С. В. Мочерний. – К. : Видавничий центр "Академія", 2004. – 856 с.

Катан, Л. І. Фінансовий менеджмент [Текст] / Л. І. Бровко, Н. П. Дуброва, Н. В. Бондарчук. – Суми : "Довкілля", 2009. – 184 с.

Поддєрьогін, А. М. Фінансовий менеджмент [Текст] / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2008. – 536 с.

Подольська, В. О. Фінансовий аналіз [Текст] / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 202 с.

Селезнев, В. В. Основы рыночной экономики Украины [Текст] / В. В. Селезнев. – К. : А.С.К., 2002. – 656 с.

Суярова, О. О. Узагальнення існуючого досвіду класифікації капіталу підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Суярова. – Режим доступу: http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2009/Econom_2_09/09soodkk.pdf.

Черемісова, Т. А. Подальше дослідження економічної сутності капіталу, його видів та функціональної ролі у діяльності підприємства[Електронний ресурс] / Т. А. Черемісова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

portal/soc_gum/znpchdtu/2008_21_1/articles/Pitanya_econom/32_Cheremisova.pdf. – 15.02.2013.

Юшко, С. В. Критичний аналіз економічної сутності поняття "капітал підприємства" [Текст] / С. В. Юшко, А. А. Лугова // Вісник економіки, транспорту і промисловості. – 2011. – № 36. – C. 234–238.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.