Використання методу Activity Based Costing у вітчизняній практиці

O. I. Alavatska

Анотація


Розглянуто облік витрат методом Аctivity Вased Сosting. Розкрито основны переваги використання даного методу в сучасних умовах стосовно України. Запропоновано ввести в дію Аctivity Вased Сosting для розрахунку калькуляції промислових підприємств.


Ключові слова


собівартість; калькуляція; прямі і непрямі витрати; база розподілу; машинобудування; метод Аctivity Вased Сosting

Повний текст:

PDF

Посилання


Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / М. А. Вахрушина. – М. : Омега, 2004. – 576 с.

Войтенко, Т. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві [Текст] / Т. Войтенко, Н. Вороная. – Х. : Фактор, 2006. – С. 44–46.

Воронова, Е. Ю. Управленческий учет на предприятии [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Воронова, Г. В. Улина. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 248.

Костякова, А. А. Удосконалення обліку та розподілу непрямих витрат [Текст] / А. А. Костякова // Економіка АПК. – 2006. – № 11. – С. 39–41.

Кузьмин, А. М. Формы применения функционально-стоимостного анализа [Текст] / А. М. Кузьмин, А. А. Барышников. – Машиностроитель. – 2001. – № 6. – С. 37–40.

Garrison, R. H. Managerial Accounting. Concepts for Planning, Control, Decision Making [Text] / R. H. Garrison, G. R. Chesley, R. F. Carroll // Richard D.Irwin, inc, 1993. – Р. 975.